Chính sách, qui định và tiêu chuẩn

Qui tắc ứng xử

Qui tắc ứng xử của GSK

Chương trình phòng chống hối lộ và tham nhũng (Anti Bribery Anti Coruption)

Sổ tay chương trình phòng chống hối lộ và tham nhũng
Chương trình phòng chống hối lộ và tham nhũng (ABAC) là 1 phần trong chương trình giảm thiểu những nguy cơ hối lộ và tham nhũng của GSK. Chương trình cung cấp Sổ tay ABAC giúp các bộ phận trong và ngoài công ty nhận biết các nguy cơ tham nhũng và nhận thức được trách nhiệm phòng chống tham nhũng của mỗi người nhằm chủ động chống lại tham nhũng thật sự và những hành động được cho là tham nhũng.

Chương trình chống hối lộ và tham nhũng Hướng dẫn cho bên thứ ba

Hướng dẫn và cung cấp thông tin cho tất cả các đối tác, các bên thứ ba làm việc với GSK nhằm giúp họ hiểu về chính sách chống hối lộ và tham nhũng của chúng tôi và những gì chúng tôi mong chờ từ họ với tư cách là đối tác kinh doanh.

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh

Các chính sách chung

Chương trình tiếp cận và phát triển của GSK ở các quốc gia

GSK và nghiên cứu & phát triển

GSK và sở hữu trí tuệ

GSK và môi trường

GSK và sức khoẻ cộng đồng

GSK và các vấn đề khác

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh

Các báo cáo khác

Công ty đại chúng (CTĐC) GlaxoSmithKline – Báo cáo công bố chuyên môn 

Chương trình trái phiếu  Euro trung hạng của CTĐC cổ phần GlaxoSmithKline

Báo cáo thường niên của CTĐC cổ phần GlaxoSmithKline

Cam Kết Về Nguyên Tắc Đầu Tư (SIP) Theo Chế Độ Lương Hưu Của Anh

Các đường link dưới đây cho phép bạn lưu xuống các Cam Kết Về Nguyên Tắc Đầu Tư cho bốn chế độ lương hưu chính của Anh.

Nội dung của các văn bản này được soạn thảo dựa trên luật pháp của Anh và bao quát các chính sách về đầu tư của các chế độ lương hưu dựa trên những lĩnh vực phổ quát sau: Đo lường và Quản lý rủi ro, Thi hành và Quản Trị. Các văn bản này cũng cung cấp các chi tiết về sự phân phối tài sản của các khoản đầu tư.

Các Cam Kết đã được sự đồng ý của Hội Đồng Quản Trị dựa trên những  tư vấn bằng văn bản từ các nhà tư vấn bên ngoài và luật sư được chỉ định. Ở đây cũng có sự trao đổi về SIP với các chủ lao động theo qui định của pháp luật .

Các Cam Kết không chỉ được xem xét lại hàng năm bởi Hội Đồng mà trong trường hợp có những thay đổi lớn về các chính sách đầu tư.

Hội Đồng giám sát việc tuân thủ cam kết này ít nhất mỗi năm 1 lần. Hoạt động của người quản lý quỹ sẽ được xem xét mỗi quý thông qua các báo cáo được chuẩn bị bởi các chuyên gia tư vấn đầu tư. Thêm vào đó, các hội nghị giữa những người quản lý được tổ chức mỗi năm 1 lần để xét lại các hoạt động và làm theo các điều khoản hợp đồng cũng như các Cam Kết về Nguyên Tắc Đầu Tư.

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh