Đầu tư ở những nước kém phát triển

Tải hình ảnh bằng PDF*

Một trong những trở ngại lớn nhất cho sức khoẻ y tế của các nước nghèo nhất chính là việc thiếu những chuyên viên y tế đã qua đào tạo. Một nhân viên y tế về sức khoẻ cộng đồng được đào tạo bài bản, được hỗ trợ tốt có thể điều trị hiệu quả các bệnh thông thường của trẻ em và dạy các chương trình chăm sóc sức khoẻ cho 500 trẻ một năm.

Tại các nước ít phát triển nhất, chúng tôi cam kết tái đầu tư 20% lợi nhuận vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng y tế. Đầu tư này sẽ giúp đóng góp vào một mục tiêu rộng hơn, xuyên suốt toàn bộ các chương trình đầu tư vào cộng đồng của chúng tôi. Đó là muc tiêu cường tiếp cận các dịch vụ y tế cho hơn 20 triệu người chưa được phục vụ vào năm 2020 (so với năm 2012).

Bảng tóm lược trên cho một cái nhìn toàn cảnh về sáng kiến tái đầu tư 20% lợi nhuận của chúng tôi hiện đang được tiến hành tại 34 LDCs nơi chúng tôi kinh doanh thuận lợi. Chúng tôi kết hợp thực hiện những chương trình này với các tổ chức Save the Children Ở Tây Phi, AMREF ở Đông và Nam Phi and CARE International ở Châu Á.