Cam kết của chúng tôi

Hướng đến việc trung tính carbon

Giảm toàn bộ bước chân carbon xuống 25% trước năm 2020 (so với năm 2010) và có một chuỗi giá trị về carbon trung tính cho đến năm 2050.

Tiến trình: Lượng carbon 1 và 2 thải ra từ việc vận hành tăng 2% trong năm 2013, nhưng giảm 7% kể từ năm 2010; khí thải 3 (ngoại trừ các vật liệu thô) tăng 1.5% trong năm 2013 và tăng 11% kể từ năm 2010, nguyên nhân do lượng tiêu thụ mạnh của các ống hít có sử dụng lực đẩy từ HFA.

Giảm tác động về nước

Trước năm 2020, giảm thiểu tác động về nước thông qua chuỗi giá trị xuống 20% (so với năm 2010)

Tiến trình: Đã sử dụng ít hơn 16% nước trong vận hành sản xuất (so với năm 2010); sắp xếp việc sử dụng nước thông qua chuỗi giá trị, trở thành công ty đầu tiên được trao tặng chứng nhận toàn cầu cho Tiêu chuẩn về Nước của Carbon Trust.

Giảm rác thải

Trước năm 2020, giảm thiểu lượng rác thải sản xuất xuống 50% (so với năm 2010)

Tiến trình: cắt giảm tổng lượng rác thải xuống 6% và đưa ít hơn 39% rác thải đến bãi xử lí (so với năm 2010), đạt được mức không rác thải tại 37 điểm.

Xây dựng tính bền vững trong chuỗi cung ứng

Xây dựng tuyến cung ứng bền vững cho danh mục Dinh Dưỡng và làm việc với các nông dân tại địa phương để nâng cao khả năng canh tác, nâng cao năng suất, tính cạnh tranh và sinh kế của họ.

Tiến trình: bắt đầu làm việc với nhà cung cấp sản phẩm sữa ở Ấn Độ để triển khai một nguồn cung ứng đảm bảo đạm whey (từ sữa) được sản xuất tại chỗ để làm bột Horlicks và hiện tại lấy 60% đạm whey từ nhà cung cấp địa phương ở Ấn Độ để làm bột Horlicks