Hành tinh của chúng ta

Để đảm có thể tiếp tục cung cấp sản phẩm với chất lượng cao cho bệnh nhân và người tiêu dùng trong tương lai, chúng ta cần phải bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên tạo ra các sản phẩm này.

Chúng tôi cam kết quản lí chặt chẽ và giảm thiểu các tác động của hoạt động sản xuất và sản phẩm của chúng tôi đến môi trường.

Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu giảm thiểu lượng khí carbon, nước và chất thải thông qua chuỗi các giá trị (dây chuyền sản xuất) – từ nguyên liệu thô và tác động của các phòng thí nghiệm, nhà máy đến quá trình sử dụng và thải bỏ sản phẩm của bệnh nhân và người tiêu dùng.

Nước

Chúng tôi đang nỗ lực nhằm giảm tác động đến nguồn nước có lien quan đến các sản phẩm của chúng tôi