Cam kết của chúng tôi

Những cam kết trong tương lai của chúng tôi nhằm để giải quyết các nhu cầu về sức khỏe toàn cầu tương xứng với các giá trị mà chúng tôi đề ra.

Thúc đẩy sự tham gia và sự đa dạng

Tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia và đa dạng một cách toàn cầu hóa tại GSK.

Tiến trình: đang thực hiện

Quyết định thành lập Hội đồng Người khuyết tật toàn cầu, giới thiệu nhà tài trợ và huấn luyện hướng đến các đối tượng giới tính khác nhau.

Tạo môi trường làm việc đầy cảm hứng và lành mạnh

Tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc tạo cảm hứng cho nhân viên được phát triển, làm việc một cách khỏe mạnh, sôi nổi.

Tiến trình: đang thực hiện

Kết quả khảo sát nhân viên tạm thời cho thấy có sự cải thiện về hiệu quả trong việc lãnh đạo nhóm; chúng tôi tiếp tục giới thiệu các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh cho nhân viên; tỷ lệ bị thương và bệnh tật giảm 12% từ năm 2012.

Tình nguyện phục vụ cộng đồng để tạo nên sự thay đổi

Mở rộng các cơ hội tình nguyện để mang lại thay đổi tích cực cho y tế cộng đồng và toàn cầu trong khi cũng giúp đỡ sự phát triển của từng cá nhân.

Tiến trình: đang thực hiện

Tăng số lượng nhân viên tham gia chương trình hợp tác tình nguyện PULSE từ 58 người (2010) lên 99 người.