Thực hành nghiên cứu

Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển là cốt lõi kinh doanh và chúng tôi đảm bảo việc thực hiện nghiên cứu với các tiêu chuẩn đạo đức và chất lượng cao tại mỗi quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Cho dù đó là sự an toàn của bệnh nhân trong quá trình thử nghiệm lâm sàng hay việc cần thiết khi nghiên cứu trên động vật, chúng tôi luôn áp dụng các tiêu chuẩn và nguyên tắc khoa học y khoa, tính trung thực và đạo đức kinh doanh.

Chúng tôi hướng đến giải quyết những mối quan tâm bằng cách chia sẻ nghiên cứu của chúng tôi và thường xuyên tham gia với các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác.

Tính minh bạch của nghiên cứu của chúng tôi

Chúng tôi cam kết báo cáo kết quả nghiên cứu lâm sàng về thuốc và vắc xin của chúng tôi, cho dù kết quả là tích cực hay tiêu cực. Chúng tôi làm điều này bằng cách:

  • đăng tải các kết quả nghiên cứu trên trang web truy cập công khai về các nghiên cứu lâm sàng mà chúng tôi thực hiện
  • tìm kiếm tất cả các kết quả nghiên cứu như tài liệu đầy đủ từ các tạp chí khoa học
  • tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu để truy cập dữ liệu chi tiết bệnh nhân ẩn danh từ các thử nghiệm
  • mở rộng các thông tin công khai có sẵn trên trang web Thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi 

Tại trang web Thử nghiệm lâm sàng – có trung bình hơn 14.000 lượt truy cập mỗi tháng – hiện tại bao gồm hơn 5.500 tóm tắt các kết quả thử nghiệm, được đăng tải cho dù kết quả được coi là tích cực hay tiêu cực. Trong năm 2013, chúng tôi mở rộng trang web này bao gồm thêm mảng Các báo cáo nghiên cứu lâm sàng (CSR) – đây là những báo cáo nghiên cứu chính thức về cách thiết kế, phương pháp và kết quả của các thử nghiệm lâm sang, được sử dụng là nền tảng cho những hồ sơ nộp cho cơ quan pháp quy. Vào tháng 1 năm 2014, chúng tôi mở rộng hệ thống và ra mắt www.clinicalstudydatarequest.com* bao gồm dữ liệu từ các công ty khác. Đến cuối năm 2014, GSK và chín công ty khác đã sử dụng hệ thống này. Chúng tôi khuyến khích phát triển một hệ thống độc lập bao gồm các nghiên cứu đến từ khắp các ngành công nghiệp và chính thống.

Chia sẻ nghiên cứu của chúng tôi

Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ chuyên môn, thành tựu cũng như những nghiên cứu của chúng tôi về các bệnh nhiệt đới bị lãng quên và cả những cơ sở thuộc sở hữu trí tuệ của chúng tôi cho việc tìm kiếm những giải pháp đổi mới để giải quyết các căn bệnh ở các nước đang phát triển.

Đọc thêm về cách chúng tôi chia sẻ các nghiên cứu.

*Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh