Cam kết của chúng tôi

Năm 2012, chúng tôi đề ta những cam kết cấp tiến bao phủ 4 lĩnh vực trách nhiệm của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là xác định những nhu cầu chưa được đáp ứng của y tế toàn cầu đồng thời phù hợp với những ưu tiên chiến lược và giá trị của chúng tôi.

Mỗi năm chúng tôi đối chiếu với những cam kết đó và báo cáo những tiến bộ đã đạt được. Đây là một vài tóm lược những nội dung có liên quan đến cách ứng xử của chúng tôi.

Thúc đẩy những giá trị trong kinh doanh và tiếp thị

Tiếp tục thực hiện kinh doanh và tiếp thị dựa trên phương châm tôn trọng giá trị, lấy trọng tâm là khách hàng và bệnh nhân.

Tiến bộ: Tiến triển tốt.

Công bố những thay đổi trong việc thực thi kinh doanh và tiếp thị toàn cầu nhằm đảm bảo lợi ích của khách hàng được ưu tiên hơn nữa, và đưa vào áp dụng một hệ thống quản lý tập trung hơn vào giá trị.

An toàn nghiêm ngặt cho khách hàng và bệnh nhân

Tiếp tục đảm bảo lợi ích và an toàn của khách hàng và bệnh nhân có tầm quan trọng tột bực trong quá trình chúng tôi thiết kế và tiến hành những thử nghiệm lâm sàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giám sát, báo cáo những khả năng có hại của những sản phẩm đang được sử dụng.

Tiến bộ: Tiến triển tốt

Củng cố những nguồn lực để làm nổi bật những mô hình hoạt động cảnh giác dược, mở rộng nhóm quản lý chất lượng các sản phẩm chuyên dụng và duy trì những chính sách mạnh mẽ và khung quản lý an toàn cho bệnh nhân.

Hạn chế tối đa thí nghiệm trên động vật

Xem xét lại một cách nghiêm khắc tính cần thiết của việc thí nghiệm trên động vật và nỗ lực hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sự phát triển của động vật bằng cách đầu tư phát triển những mẫu thay thế và chia sẻ dữ liệu đã có khi nghiên cứu bằng động vật.

Tiến bộ: đúng hướng

Giảm 10% số động vật dùng trong các nghiên cứu vào năm 2013.

Thúc đẩy nhân quyền

Chuyên tâm thực hiện những nguyên tắc hướng dẫn thực hiện nhân quyền và kinh doanh xuyên suốt trong công ty chúng tôi cũng như trong quan hệ với các đối tác.

Tiến bộ: đúng hướng

Tiến hành đánh giá ảnh hưởng nhân quyền và sắp xếp thứ tự ưu tiên 7 lĩnh vực nhằm phân tích thêm và sửa đổi cho phù hợp những tuyên bố nhân quyền của chúng tôi.

Tính minh bạch trong dữ liệu thử nghiệm

Cố gắng minh bạch nhất có thể với các dữ liệu thử nghiệm, bao gồm xuất bản báo cáo thử nghiệm lâm sàng (không có dữ liệu bệnh nhân) mọi thử nghiệm của các thuốc của GSK, và trong một quy trình phù hợp, cho phép các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận nguồn dữ liệu có dữ liệu bệnh nhân, tạo điều kiện cho các nghiên cứu khoa học sâu hơn.

Tiến bộ: tiến triển tốt

Lắp đặt hệ thống online cho phép các nhà khoa học liên hệ về các dữ liệu về bệnh nhân đã giấu tên từ những thì nghiệm của chúng tôi và trở thành cty được đầu tiên công khai những báo cáo nghiên cứu lâm sàng.

Đảm bảo qui tắc đạo đức trong quan hệ với những nhóm lợi ích có liên quan

Cho thấy mọi quan hệ với những nhóm lợi ích có liên quan về chính trị cũng như các nhóm bảo vệ người bệnh của GSK được tiến hành phù hợp, đạo đức và minh bạch.

Tiến bộ: Đúng hướng

Áp dụng tiêu chuẩn mới để đảm bảo những nhóm chính sách công mà chúng tôi đang hợp tác chia sẻ với chúng tôi những giá trị và đồng ý với Những thủ tục vận hành tiêu chuẩn có liên quan.