Ứng xử của chúng tôi

Chúng tôi đang thay đổi cách làm việc để đảm bảo mọi hoạt động đều gắn liền với những giá trị cốt lõi. Chúng tôi hy vọng nhân viên và các bên đối tác của mình sẽ cùng hành động dựa trên những giá trị mà chúng tôi đang theo đuổi - tập trung vào bệnh nhân, trung thực, tôn trọng mọi người và minh bạch. Chúng tôi đã thay đổi cách chúng ta làm kinh doanh, vượt lên trên những tiêu chuẩn thông thường của ngành dược phẩm, giá trị tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi.

Mọi quyết định kinh doanh đều được dẫn dắt bởi những giá trị cốt lõi. Chúng tôi mong muốn mọi nhân viên của mình cam kết minh bạch, tôn trọng mọi người, liêm chính và lấy bệnh nhân là trung tâm.

Thực hành kinh doanh và tiếp thị
Chúng tôi đang tiến hành hiện đại hóa cách thức kinh doanh và tiếp thị thuốc, chuyển đổi mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp dược vốn đã tồn tại rất nhiều năm.

Chính sách công và chương trình bệnh nhân
Các thông tin về vận động hành lang và hoạt động chính sách công của chúng tôi. 

Thực hành đạo đức và chuỗi cung ứng
Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đảm bảo nguyên tắc đạo đức và tính liêm chính trong công ty.

Thực hành nghiên cứu
Chúng tôi đảm bảo nguyên tắc đạo đức và tiêu chuẩn chất lượng trong nghiên cứu ở tất cả các nước mà chúng tôi có trụ sở vận hành.

Cam kết của chúng tôi
Chúng tôi cam kết tiên phong trong việc xác định các nhu cầu y tế toàn cầu và phù hợp với các giá trị chúng tôi đề cao.