Thử nghiệm trên người

Để hiểu rõ hơn về quá trình thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi, cách chúng tôi làm việc với các bác sĩ và tình nguyện viên trong suốt quá trình này, và làm sao để trở thành tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng. Bạn cũng có thể tiếp cận mọi dữ liệu về các thử nghiệm của chúng trong phần Đăng Ký Nghiên Cứu Lâm Sàng.