Những phòng nghiên cứu và phát triển

Có hơn 12.000 nhân viên đang làm việc tại các phòng nghiên cứu và phát triển thuốc, vắc xin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.

Chúng tôi có những trung tâm nghiên cứu chính tại Anh, Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc. Thông tin liên lạc chi tiết về những trung tâm này cũng như các phòng nghiên cứu và phát triển khác được đề cập trong phần này.