Đăng ký thử nghiệm y học

Đăng ký thử nghiệm lâm sàng

Chúng tôi cam kết công khai tất cả các kết quả nghiên cứu lâm sàng về thuốc và vắc xin của chúng tôi, cho dù kết quả là tích cực hay tiêu cực. Chúng tôi tin đây là nền tảng cho sự tiến bộ của y học. Đây cũng là cách tốt nhất để chia sẻ với bác sĩ và bệnh nhân về những khám phá khoa học liên quan đến thuốc của chúng tôi.

Trang web Đăng ký thử nghiệm  y học của chúng tôi là một nguồn thông tin cho các nhà nghiên cứu, các chuyên gia y tế và cộng đồng, giúp họ truy cập dữ liệu từ các nghiên cứu y học được GSK tài trợ.

Trang web đăng ký bao gồm:

  • Các bản tóm tắt tường thuật (một bài giải thích ngắn gọn về nghiên cứu và mục tiêu của bài nghiên cứu)

  • Kết quả từ các nghiên cứu y học đã hoàn tất về các hợp chất đang được nghiên cứu và những loại thuốc đã được phê duyệt.

  • Kết quả của các nghiên cứu bằng quan sát (nghiên cứu các loại thuốc GSK) và các nghiên cứu chuyên sâu (kết hợp và phân tích kết quả từ hai hay nhiều nghiên cứu trước đó).

  • Kết quả nghiên cứu về những loại thuốc đã bị ngưng, điều này thông báo đến cộng đồng khoa học về lĩnh vực không lợi nhuận của nghiên cứu và có thể làm giảm sự xuất hiện của các hợp chất tương tự.

  • Tên của các nhà nghiên cứu chủ chốt tham gia vào nghiên cứu y học của chúng tôi.

Truy cập vào trang Đăng ký thử nghiệm lâm sàng 

 

Toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh