Chia sẻ nghiên cứu của chúng tôi

Chúng tôi cam kết sẵn sàng báo cáo kết quả nghiên cứu lâm sàng đánh giá về thuốc và vắc xin của chúng tôi, bất kể kết quả được cho là tích cực hay tiêu cực. Hơn nữa, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ chuyên môn, thành tựu cũng như những nghiên cứu của chúng tôi về các bệnh nhiệt đới bị lãng quên và cả những cơ sở thuộc sở hữu trí tuệ của chúng tôi cho việc tìm kiếm những giải pháp đổi mới để giải quyết các căn bệnh ở các nước đang phát triển.