Tìm kiếm công việc và dự tuyển

Nếu bạn đang tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp tại GSK Việt Nam, xin vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển về: tung.x.bui@gsk.com