Careers Female Scientist

Làm việc tại GSK

Con người là thiết yếu đối với sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi tập trung phát triển năng lực của nhân viên và hướng tới hỗ trợ, khuyến khích họ phát huy hết khả năng của mình. Trong phần này, bạn sẽ biết thêm về cuộc sống làm việc ở GSK sẽ như thế nào.