Tiêu chuẩn của ứng viên đào tạo y khoa độc lập

Các tổ chức được cấp phép sau đây có thể kêu gọi tài trợ

  Các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  Hiệp hội Y khoa
  Hội từ thiện đào tạo y khoa hay nhóm bệnh nhân
  Các tổ chức đào tạo nhân viên y tế

Tổ chức kêu gọi tài trợ phải độc lập, không bị ảnh hưởng bởi ngành công nghiệp dược và không được cung cấp các dịch vụ liên quan đến kinh doanh. Tổ chức vừa cung cấp dịch vụ quảng bá tiếp thị vừa thực hiện đào tạo sẽ cần chứng minh trong hồ sơ là đào tạo độc lập không liên quan đến lợi ích kinh doanh.

Ứng viên cần có khả năng thiết kế và đưa ra các chương trình đào tạo đa ngành có chất lượng. Chúng tôi khuyến khích sự hợp tác giữa các ứng viên để tận dụng thế mạnh chuyên môn của nhau. Các chương trình được đề nghị phải nhằm cải thiện sức khỏe bệnh nhân cũng như đo lường một cách khách quan sự thay đổi trong thực hành của nhân viên y tế.

Để đủ tiêu chuẩn nhận tài trợ, ứng viên cần đưa ra khả năng đo lường sự thay đổi về kiến thức của nhân viên y tế, hoặc đưa ra giải pháp đào tạo(1) có thể đo lường sự thay đổi trong thực hành của nhân viên y tế và kết quả điều trị bệnh nhân tại địa phương. Chi tiết về việc đo lường kết quả được liệt kê ở mục Duyệt đề cương(1) Please refer to Moore D. E., Journal of Continuing Education in the Healthcare Professions, 2009, vol. 29, issue 1, pages 1-15 http://www.sacme.org/Resources/Documents/Virtual%20Journal%20Club/Moore_evaluation_article.pdf