Duyệt đề cương

GSK sẽ xem xét đối chiếu với tiêu chuẩn cho tất cả đề cương nhận được. Tất cả đề cương muốn được tài trợ phải đạt những điều khoản sau đây:

Tuân thủ

Tất cả hồ sơ đề nghị hỗ trợ sẽ được xem xét tính toàn vẹn và chất lượng cũng như tác động tiềm năng của đề cương để giúp bệnh nhân làm được nhiều việc hơn, sống lâu hơn và cảm thấy khỏe hơn. Ứng viên phải tuân thủ những điều sau đây để đạt tiêu chuẩn được xem xét khả năng nhận tài trợ:

Đề cương không liên quan đến kinh doanh, nội dung đào tạo không mang tính quảng cáo, phải công bằng và khách quan.

  • Nội dung đào tạo phải trong lĩnh vực bệnh mà GSK có sản phẩm được cấp phép.
  • Ngân sách phải hợp lý và sắp xếp theo các hạng mục thích hợp.
  • Nội dung đào tạo nên được công nhận bởi các tổ chức có uy tín (ví dụ như Bộ Y tế) với yêu cầu phát triển nội dung và hoạt động đào tạo độc lập với lợi nhuận kinh doanh.
  • Ứng viên phải tuân thủ tính minh bạch của GSK và yêu cầu công bố của EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). GSK công khai tất cả các khoản tài trợ được phê duyệt dành cho các tổ chức đào tạo và có quyền đăng tải tóm tắt của chương trình đào tạo được tài trợ và kết quả đạt được trên trang web của chúng tôi.
  • Đề cương phải bao gồm chi tiết việc phát hiện và giải quyết mâu thuẫn lợi ích như thế nào. Người nào có liên quan đến việc phát triển nội dung đào tạo phải công khai bất kỳ mối quan hệ về lợi ích tài chính có thể tạo ra mâu thuẫn lợi ích. Trường hợp không công khai và giải quyết mâu thuẫn lợi ích đã biết sẽ không đủ tiêu chuẩn để nhận tài trợ.

Xác định nhu cầu đào tạo y tế

Đề cương phải làm nổi bật và đề cập đến khoảng trống thực hành lâm sàng dựa trên chứng cứ gây tác động lên sức khỏe bệnh nhân trong lĩnh vực bệnh được chọn bao gồm cả việc đánh giá chặt chẽ các khoảng cách giữa thực hành hiện tại so với thực hành tốt nhất dựa trên chứng cứ cho thấy nhu cầu học tập của nhân viên y tế.

Ví dụ về đánh giá nhu cầu đào tạo có thể là chứng cứ về việc phỏng vấn chuyên gia, bảng khảo sát nhân viên y tế, tổng quan tài liệu khoa học có bình duyệt, hồi cứu bệnh án, hay hướng dẫn tầm quốc gia.

Thiết kế chương trình đào tạo

Chương trình cần cụ thể với mục tiêu có thể đo lường được phù hợp với nhu cầu đào tạo đã được xác định và thay đổi kiến thức cũng như thực hành mong muốn. Chương trình nên được thiết kế một cách mới mẻ và tương tác để cải thiện kiến thức nhân viên y tế, kỹ năng, thực hành và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Chương trình nên hướng đến lĩnh vực ưu tiên học tập của khán giả mục tiêu; đó có thể là các hoạt động đào tạo kết hợp nhiều lĩnh vực chuyên môn hoặc được thiết kế dựa vào việc liên kết nhiều mô hình học tập khác nhau. Dù chương trình được thiết kế như thế nào cũng cần đưa ra lý do thuyết phục cho việc chọn lựa thiết kế.

Kết quả đào tạo

Kết quả của chương trình đào tạo phải được đánh giá. Chỉ những chương trình được thiết kế để đo lường thay đổi kiến thức nhân viên y tế (Mức 3 trong mô hình của Moore)1, hoặc thay đổi thói quen thực hành của nhân viên y tế hoặc đưa ra được các giải pháp tốt cho việc chăm sóc bệnh nhân (cao hơn Mức 3) sẽ được xem xét tài trợ.

Kết quả đào tạo

Mô tả

Nguồn dữ liệu

Sức khỏe cộng đồng

(Mức 7)

Tình trạng sức khỏe của cộng đồng thay đổi do những thay đổi thái độ thực hành của học viên

Khách quan: dữ liệu và báo cáo dịch tể học

Chủ quan: tự báo cáo của cộng đồng

Sức khỏe bệnh nhân

(Mức 6)

Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện do những thay đổi thái độ thực hành của học viên

Khách quan: thước đo tình trạng sức khỏe ghi nhận biểu đồ bệnh nhân hoặc dữ liệu quản lý

Chủ quan: bệnh nhân tự báo cáo tình trạng sức khỏe

Thực hành

(Mức 5)

Học viên thực hành được những điều đã học trong bối cảnh thực hành lâm sàng

Khách quan: giám sát thực hành trong cơ sở y tế, biểu đồ bệnh nhân, dữ liệu quản lý

Chủ quan: học viên tự báo cáo việc thực hành

Kỹ năng thực hành

(Mức 4)

Học viên biết cách thực hành những điều đã học trong bối cảnh đào tạo

Khách quan: giám sát trong một bối cảnh đào tạo

Chủ quan: học viên tự báo cáo về kỹ năng thực hành và có ý định thay đổi thực hành

Thu nhận thực hành y khoa

(Mức 3b)

Học viên nói được thể thức thực hành như thế nào sau khi học

Khách quan: bài kiểm tra kiến thức trước và sau khi học

Chủ quan: học viên tự báo cáo kiến thức đạt được

Thu nhận kiến thức thực hành y khoa

(Mức 3a)

Học viên nói được thể thức thực hành sau khi học

Khách quan: bài kiểm tra kiến thức trước và sau khi học

Chủ quan: học viên tự báo cáo kiến thức đạt được

Hài lòng

(Mức 2)

Mô hình và cách thức đào tạo đáp ứng được mong mỏi của học viên

Học viên hoàn tất bộ câu hỏi sau khi học

Tham gia đào tạo

(Mức 1)

Số lượng học viên tham gia

Ghi nhận tham gia

Bảng từ Moore, D., JCEHP, 29 2

Nên có chiến lược để đưa thiết kế hoặc kết quả đào tạo được đánh giá phổ biến đến nhiều đối tượng nhân viên y tế hơn.

 


1. Moore, D. Activities in Achieving Desired Results and Improved Outcomes: integrating planning and assessment throughout learning activities: ‘TABLE 1. Comparison of an Expanded Outcomes Framework with the Original Framework for Planning and Assessing CME’, Journal of Continuing Education for Healthcare Professions, 2009, (29), issue 1, p. 3.

2. Please refer to Moore D. E., Journal of Continuing Education in the Healthcare Professions, 2009, (29), issue 1, pp. 1-15 http://www.sacme.org/Resources/Documents/Virtual%20Journal%20Club/Moore_evaluation_article.pdf