Cách gửi hồ sơ

Hạn chót gửi hồ sơ đề nghị tài trợ cho năm 2016:    30/7/2016
Hạn chót gửi hồ sơ đề nghị tài trợ cho năm 2017:    30/9/2016

Kết quả tài trợ sẽ có trong vòng 8 tuần tính từ hạn chót gửi hồ sơ

 

Đọc từng phần trong tài liệu này để chắc chắn hồ sơ kêu gọi tài trợ đạt được tất cả các điều khoản

 

Hoàn tất các mục sau đây:

 • Tổ chức đào tạo y khoa độc lập phù hợp đáp ứng các yêu cầu của GSK. Nếu trường hợp tổ chức cung cấp cả dịch vụ quảng bá tiếp thị và đào tạo, cần đính kèm bằng chứng để chứng minh rằng dịch vụ đào tạo độc lập không liên quan đến lợi nhuận kinh doanh, ví dụ, sơ đồ của tổ chức cho thấy sự tách biệt của đơn vị kinh doanh.
 • Đề cương nằm trong lĩnh vực bệnh được quan tâm của GSK
 • Đáp ứng các điều khoản sau đây:
  • Phát triển đào tạo không liên quan đến lợi nhuận kinh doanh và nội dung không mang tính quảng cáo, công bằng và khách quan
  • Mâu thuẫn lợi ích được làm rõ và công khai
  • Ngân sách phải hợp lý và sắp xếp theo các hạng mục thích hợp
  • Ứng viên đồng ý với các yêu cầu về sự minh bạch của GSK
 • Đề cương bao gồm đánh giá nhu cầu đào tạo toàn diện, dựa trên chứng cứ
 • Đề cương bao gồm lý do và chi tiết về thiết kế của chương trình đào tạo
 • Đề cương đo lường kết quả đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn tài trợ của GSK
 • Đề cương nêu ra chiến lược phổ biến kết quả hoặc đào tạo đến nhiều đối tượng nhân viên y tế hơn.
 

Gửi kèm bằng chứng để chứng minh hồ sơ kêu gọi tài trợ hội đủ các điều khoản

 

Email: mi.vn@gsk.com

Mail: Medical Department, GlaxoSmithKline Pte. Ltd, 235 Dong Khoi St, Dist.1, HCMC