Tìm kiếm công việc và dự tuyển

Nếu bạn đang tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp tại GSK Việt Nam, xin vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển về:

Hanoi: hien.t.pham@gsk.com
Ho Chi Minh City: dao.b.hua-phan@gsk.com